Όροι χρήσης Vita Epsilon

Όροι χρήσης Vita Epsilon

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Μέσω του δικτυακού τόπου (https://vitaepsilon.gr/gr/), η εταιρεία μας, με την επωνυμία «ΒΗΤΑ ΕΨΙΛΟΝ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και με το διακριτικό τίτλο «VITA EPSILON Ε.Π.Ε.» παρέχει πληροφορίες στους χρήστες, σχετικά με την εταιρεία, τη δραστηριότητά της, τα καταστήματα, τα προϊόντα, τις συνεργασίες, όπως και για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των χρηστών αναφορικά με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Κύρια δραστηριότητα της εταιρείας είναι το χονδρικό και λιανικό εμπόριο τροφίμων εν γένει.
Η χρήση του δικτυακού τόπου διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Με την είσοδό σας οφείλετε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες όρους, τους όρους Πολιτικής «Cookies», καθώς και τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Πολιτική Απορρήτου), ακολουθώντας τους σχετικούς συνδέσμους στον δικτυακό τόπο, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των παρόντων όρων, ως προς την τήρηση και συμμόρφωση από μέρους των χρηστών. Ισχύουν δε για όλες τις εν γένει υπηρεσίες της εταιρείας, προκειμένου για την προώθηση και πώληση προϊόντων προς τις επιχειρήσεις που διατηρούν επαγγελματική κουζίνα (όπως π.χ. ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφέ και χώρους μαζικής εστίασης).
Η εταιρεία επιφυλάσσεται ρητά του δικαιώματός της να προβαίνει σε αλλαγές ή τροποποιήσεις των παρόντων όρων, αλλά και, εν γένει, του περιεχόμενου αυτών, χωρίς αιτιολόγηση, ανά πάσα στιγμή και ανά διαστήματα, η οποία θα τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής τους. Αποτελεί αποκλειστική ευθύνη σας να ελέγχετε περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους. Η από μέρους σας συνεχής χρήση του δικτυακού τόπου θα θεωρείται ως αποδοχή των εν λόγω αναθεωρημένων όρων.
Όσοι έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα έχουν δικαίωμα να κάνουν χρήση του δικτυακού τόπου. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση από χρήστες που δεν πληρούν τις παραπάνω ιδιότητες.

Συμφωνώ και αποδέχομαι αναντίρρητα τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις:

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ-ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.1.Το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στο συγκεκριμένο δικτυακό τόπο περιέχει έγκυρες, επικαιροποιημένες και σύννομες πληροφορίες. Η εταιρεία καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και εν γένει το περιεχόμενο που διατίθεται μέσω του δικτυακού τόπου να διέπονται από τις ως άνω αρχές. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του χρήστη για ζημία που μπορεί να προκλήθηκε σε αυτόν λόγω μη επικαιροποίησης των παρεχομένων πληροφοριών.
1.2. Η ευθύνη της εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην παροχή πληροφοριών σχετικά με τους τομείς δραστηριότητας της και τις υπηρεσίες της, οι οποίες αναλύονται διεξοδικά στον παρόντα δικτυακό τόπο.
1.3. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ) από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Ως εκ τούτου δεν μπορεί να προβληθεί καμία αξίωση οικονομικής ή άλλη φύσεως για επανόρθωση ζημιάς που προέκυψε από τους ανωτέρω λόγους.

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

2.1. Ο χρήστης του δικτυακού τόπου υποχρεούται να κάνει σύννομη και πρόσφορη χρήση του και να τηρεί τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, καθώς και το σύνολο των όρων που είναι αναρτημένοι σε αυτόν ή/και προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα σχετική νομοθεσία. Οι χρήστες υποχρεούνται να απέχουν από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου και να μην προβαίνουν σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτήν ή σε τρίτους ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών της εταιρείας, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:
α. Η πρόκληση, μέσω της χρήσης του διαδικτυακού τόπου, βλάβης σε οποιονδήποτε τρίτο και ειδικά σε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο,
β. Η επέμβαση στον διαδικτυακό τόπο με σκοπό την παραπλάνηση οποιουδήποτε τρίτου ως προς την προέλευση του περιεχομένου του με απώτερο σκοπό την πρόκληση ζημίας της εικόνας και της φήμης της εταιρείας ή τη θέση σε κίνδυνο της ασφάλειας των συναλλαγών ή και την παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης στον συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο,
γ. Η διαστρέβλωση των πληροφοριών που περιέχονται για τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες καθώς και η δημοσίευση μη τεκμηριωμένων και προσηκόντως αποδεδειγμένων πληροφοριών, ειδήσεων, γνωμών κλπ που σκοπό έχουν την παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού, την άμεση ή έμμεση επιρροή της συμπεριφοράς αυτού, καθώς και την βλάβη της εταιρείας και των προϊόντων ή/και υπηρεσιών,
δ. Η εγκατάσταση ή/και προώθηση, με οποιονδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή μη ζητηθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων ή και οποιασδήποτε άλλης μορφής προώθηση περιεχομένου καθώς και η εγκατάσταση διαφημιστικών μηνυμάτων χωρίς την έγγραφη έγκριση της εταιρείας,
ε. Η εγκατάσταση κώδικα, αρχείων προγραμμάτων που μπορούν με οποιοδήποτε τρόπο να επιφέρουν δυσλειτουργίες στον συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο ή που μπορεί να παρεμποδίσουν τη χρήση αυτού από τρίτους.
2.2. Οι χρήστες φέρουν αποκλειστική ευθύνη για τη χρήση του διαδικτυακού τόπου, καθώς και την ευθύνη για κάθε τυχόν ζημία που ήθελε προκληθεί σε αυτόν ή σε οποιονδήποτε τρίτο εξ’ αιτίας ή εξ’ αφορμής της ως άνω χρήσης, όπως και να αποζημιώσουν πλήρως την εταιρεία έναντι οποιασδήποτε αξίωσης έχει εγερθεί από οιονδήποτε τρίτο ως αποτέλεσμα χρήσης της.
2.3. Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες όρους και το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο χρήσης του διαδικτυακού τόπου, η εταιρεία επιφυλάσσεται για άσκηση κάθε νομίμου δικαιώματός της για την προάσπιση και διαφύλαξη των συμφερόντων της και οι παραβάτες υποχρεούνται να αποκαταστήσουν τυχόν ζημία της.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

3.1. Όλο το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, ψηφιακά φωνογραφήματα, προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα, σχεδιαγράμματα, απεικονίσεις, εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ονόματα, λογότυπα κλπ.), εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), που – ενδεικτικά – περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες σχέδια, video, ήχους κλπ. (εφεξής περιεχόμενο) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας, η οποία προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο περί Πνευματικής & Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, διατίθεται δε στους χρήστες της αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί τη γραπτή ρητή άδεια της εταιρείας ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
3.2. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, μεταφορά, αποθήκευση, μεταποίηση, αναδημοσίευση, μετάδοση, διανομή, πώληση, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, ανακοίνωση, διάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της εταιρείας. Η εταιρεία επιφυλάσσεται έναντι πάντων για κάθε νόμιμο ή/και συμβατικό δικαίωμά της, πέραν των ρητώς αναφερομένων στην παρούσα παράγραφο.
3.3. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα, διακριτικά, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιρειών, γραφικά και λογότυπα που αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και εμφανίζονται στο διαδικτυακό τόπο, ανήκουν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, εμπίπτουν στη δική τους σφαίρα ευθύνης και η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν αποτελεί και δε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

4.ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ

4.1. Η εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συντήρηση και διαθεσιμότητα του διαδικτυακού τόπου. Παρόλα αυτά διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα της με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, καθώς η διαθεσιμότητά της μπορεί να εξαρτηθεί από τα δίκτυα επικοινωνιών, το μεγάλο αριθμό επισκεπτών και άλλες αιτίες. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που χρήστες δεν μπορούν να συνδεθούν με τον διαδικτυακό τόπο.
4.2. Η εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του δικτυακού τόπου από κακόβουλο λογισμικό, δεν μπορεί όμως ποτέ να εγγυηθεί ότι δεν θα πέσει θύμα ηλεκτρονικών επιθέσεων. Ως εκ τούτου κάθε χρήστης θα πρέπει να φροντίζει για τη προστασία του με δικά του μέσα (π.χ. χρήση antivirus κλπ) πριν από την οποιαδήποτε χρήση του δικτυακού τόπου.

5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η εταιρεία δεσμεύεται να προστατεύει τα Προσωπικά Δεδομένα των χρηστών, τα οποία συλλέγονται κατά την ενάσκηση των σκοπών και της εν γένει δραστηριότητάς της και τα διαφυλάττει με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή, συμμορφούμενη με την εκάστοτε ισχύουσα Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων. Ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής και η σημασία της προστασίας των δεδομένων των χρηστών αποτελεί προτεραιότητα και κανόνας της εταιρείας και λαμβάνονται εύλογα και σύννομα μέτρα για τη διατήρηση της ασφάλειας, ακεραιότητας και του απορρήτου των πληροφοριών. Για περισσότερες πληροφορίες και ενάσκηση δικαιωμάτων μπορείτε να ανατρέξετε στους όρους Πολιτικής «Cookies», καθώς και τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Πολιτική Απορρήτου), ακολουθώντας τους σχετικούς συνδέσμους στον δικτυακό τόπο.

6. ΠΡΟΪΟΝΤΑ

6.1.Η εταιρεία μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου προσφέρει ευρεία γκάμα ποιοτικών προϊόντων όπως ενδεικτικά καφές, είδη πρωινού, κρέατα, θαλασσινά, μπακαλική, premium προϊόντα, ethnic τρόφιμα. για όλα τα είδη επιχειρήσεων που διατηρούν επαγγελματική κουζίνα. Τα προϊόντα αποθηκεύονται σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και μεταφέρονται με φορτηγά – ψυγεία. Η εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (HACCP & ISO 22000).
6.2. Η εταιρεία δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο δικτυακό τόπο, με ρητή επιφύλαξη τα όσα ορίζονται στην παρ. 1.3. Η εταιρεία στο μέτρο της δικής της ευθύνης τηρεί πιστά τις προδιαγραφές της σωστής αποθήκευσης, συντήρησης και μεταφοράς μέχρι των τελικό αποδέκτη.
6.3. Η εταιρεία εγγυάται ότι τα προϊόντα της είναι ασφαλή και κατάλληλα προς κατανάλωση, έχουν τηρηθεί όλοι οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας σε όλα τα στάδια που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της (παραγωγής, αποθήκευσης, μεταφοράς κλπ) και έχει λάβει αντίστοιχες εγγυήσεις από τους προμηθευτές της, οι οποίοι φέρουν και το βάρος ευθύνης, σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα ορίζουν οι μεταξύ των μερών συμβάσεις.
6.4. Η αγορά και παράδοση των προϊόντων γίνεται κατόπιν σχετικής συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, στα πλαίσια σύναψης εμπορικών συνεργασιών και τους ειδικότερους όρους όπως ισχύουν.
6.5. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης μπορεί να επικοινωνεί στα τηλέφωνα επικοινωνίας της εταιρείας στον δικτυακό της τόπο, σχετικά με τη δυνατότητα παραγγελίας και παραλαβής των προϊόντων.
6.6. Τα προϊόντα που παρέχονται δύναται να αντικατασταθούν/τροποποιηθούν/ καταργηθούν οποτεδήποτε από την εταιρεία κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

7. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

7.1. Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του δικτυακού τόπου,, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το εθνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της εταιρείας και του χρήστη του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών της και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς.
7.2. Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση του δικτυακού τόπου από τον χρήστη αυτής, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά και εξωδικαστικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.

8. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εταιρεία παρακαλούμε αποστείλατε ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση info@vitaepsilon.gr ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας της και στα τηλέφωνα 210 6017700, 210 6017777, 22860 32430.

Τελευταία ημερομηνία ενημέρωσης: Ιούλιος 2020

Μετάβαση στο περιεχόμενο